Important Notice/Alerts Change in the Policy of issuing of PCC

Change in the Policy of issuing of PCC

Back | Print

ADL? S?C?L KAYDI KONUSU

Bakanl?k Adli Sicil Kayd? politikas? konusunda yap?lan de?i?ikli?i iletmi?tir. Bundan böyle Adli Sicil Kayd? belgesi ba?vuran?n ikamet etti?i yerden ilgili makamlardan alaca?? onay ile verilmektedir.

Böylelikle, benzer ba?vurular Büyükelçili?e veya Konsoloslu?a en erken ?ekilde teslim edilmelidir.

Hindistan vatanda?lar? için gerekli evraklar

  1. Ba?vuru Talebi
  2. Pasaportun asl? ve fotokopisi
  3. Türkiye’de ikametini kan?tlar belge
  4. 27,00 USD

Di?er ülke vatanda?lar? için gerekli evraklar

  1. Ba?vuru Talebi
  2. Pasaportun asl? ve fotokopisi
  3. Adli Sicil Kayd?n?n istendi?i dönemin tamam? için Hindistan’da ikameti kan?tlar belge. (FRRO kay?t belgesinin asl? ve fotokopisi / pasaport üzerindeki vize uzatma mühürleri)
  4. 27,00 USD